Ryobukai Kata – Tai Sabaki Shodan

Konishi Sensei developed the kata called Tai Sabaki (Body Movement). He based this kata on karate, but incorporated principles found in the teachings of Ueshiba Sensei. Though the new kata did not contain any complex movements, it consisted of a chain of actions, with no pause after each action.

After the demonstration of this kata by Konishi Soke, Ueshiba Sensei remarked that, “The demonstration you did just now was satisfactory to me, and that kata is worth mastering.” Later, Konishi Soke developed two other kata based on the principles of Tai Sabaki. The three kata became known as Tai Sabaki Shodan, Tai Sabaki Nidan, and Tai Sabaki Sandan.

Simon Oliver Sensei demonstrating (Oyo Bunkai) applications to Tai Sabaki Shodan

Shindo Jinen Ryu Kata

Traditional KataStandard Kata Kobudo Additional Kata 
Tai Sabaki ShodanHeian ShodanSuna Kake No KonShisochin
Tai Sabaki NidanHeian NidanShushi No Kon DaiSaifa
Tai Sabaki SandanHeian SandanShushi No Kon ShoKururunfa
SeiryuHeian YondanSakugawa No KonTomari Bassai
RohaiHeian GodanTozan No KamaSanseiryu
JurokuTekki ShodanIshimine No Tonfa
NaifanchinTekki NidanHama Hi Ga No Tonfa
AnanTekki SandanIshimine No Sai
Chatan Yara No KoshokunBassai DaiTsuken Shita Ha Ku No Sai
Ni Pai PoBassai ShoHama Hi Ga No Sai
Pinan ShodanKanku DaiTawa Ta No Sai
Pinan NidanKanku ShoChatan Yara No Sai
Pinan SandanEmpiYa Ka No Sai
Pinan YondanJitte / JutteHa Ni Tagawa No Sai
Pinan GodanJi’inJigen No Sai
SuparimpeiJionKojo
ShimpaGankaku
Hangetsu
Nijushiho
Sochin
Chinte
Sanchin
Seipai
Unsu
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Seienchin