Funakoshi Sensei Monument

Gichin Funakoshi Sensei Monument, Okinogu Shrine, Onoyama, Naha, Okinawa. The birthplace of Karate